Substantivering af adjektiver

Afledningsendelser

Hvis et adjektiv skal laves om til et substantiv, bruger man en afledningsendelse, svarende til –hed, -dom, -sel, -skab på dansk.


-an

Svarer til -hed på dansk. Udtrykker en egenskab

 • bal (stærk) > balan (”stærkhed” = styrke)
 • ced (væver) > cedan (væverhed)
 • had (sej, udholdende) > hadan (udholdenhed)

-ander

Svarer til -lig på dansk og udtrykker et “ligesom”.

 • al (hvid) >  alander (hvidlig)
 • ar (rød) > arander (rødlig)
 • athor (broder) > athorander (broderlig)
 • sant (syd) > santander (sydlig)

-ath

Svarer til -skab eller -else på dansk.

 • athor (broder) > athorath (broderskab)
 • avrus (klog) > avrusath (klogskab)
 • caron (fortsætte) > caronath (fortsættelse)
 • lor (tryg) > lorath (tryghed)
 • path (stolt) > pathath (stolthed)

-is

Svarer til -hed på dansk.

 • onar (ensom) > onaris (ensomhed)

-loth

Svarer til -i og -hed på dansk. Udtrykker ligesom -an og -tul. en egenskab.

 • mab (idiotisk) > mabloth (idioti)
 • mara (værdig) > maraloth (værdighed)
 • nae (uforgængelig) > naeloth (uforgængelighed)
 • para (tapper) > paraloth (tapperhed)

-tul

svarer også til -hed på dansk og udtrykker også en egenskab ligesom -an og -loth.

 • gan (standhaftig) > gantul (standhaftighed)
 • mir (glad) > mirtul (glæde)
 • lar (elsket) > lartul (kærlighed)
 • nur (ren) > nurtul (renhed)

Dannelse af substantiver fra andre substantiver

Den som bærer noget. Her sættes -thar (pl. -ther) “bærer” efter ordet, fx banthar “buebærer” = “bueskytte”.

Fuld af. Der føjes -aron/-area/-aria til et substantiv, typisk en egenskab. Således betyder mirtaron/mirtarea/mirarin han/hun og den/det, der er fuld af glæde.

Uden, blottet for. Mangler en egenskab, svarende til det danske – løs. Der føjes -eril/-erula/-erulin til et substantov. Således betyder mirteril/mirterula/mirterulin han/hun og den/det “glædesløse”.

Substantivering af verber

Et verbum substantiveres ved at sætte -ion på roden i hankøn, -ana i hunkøn og -et i intetkøn. Lad os tage kire- ”dræbe” som eksempel.

den som udfører noget. Der sættes endelse på roden. Lad os tage kir “dræbe” som eksempel:

dræber: kiron (han som dræber), kirana (hun som dræber), kiret (det som dræber). Af disse substantiver dannes almindeligt pluralis, som er kirmon/kirane/kirit.

I passiv anvender man participiet kiry

den dræbte: kiryon (han som er dræbt), kiryana (hun som er dræbt), kiryet (det som er dræbt).


Kiryn: de dræbende (de som dræber).

Kiruson: han som dræbte
Kirusa: hun som dræbte.
Kiruset: det som dræbte.
Kiruryn: de som dræbte.